سیستم اینترلاکینگ

فرامین الکتریکی توسط علائم دیداری کنـار خــط و یـا درون کـابین بـه لکـوموتیوران ابلاغ می گردد. سیستم های علائمی موجود بر اساس منطق اینترلاکینگ که اساســی ترین بخش این سیستم هاست، کار می کنند.

اینترلاکینگ چگونه کار می کند؟
اینترلاکینگ اطلاعات را از سیستم های مـوجـود در محوطه مانند مـاشین سوزن، تراک، بلاک، چراغ و… دریافت می نماید و بر طبق قوانین سیر و حرکت اقدام به مسیرگیری در جهت ورود، خــروج و مانــور قطار می کند.

این اقدامات از طریق تعویض اتوماتیک سوزنهای ایستگاه ، اجازه تردد توسط چراغهای علائم کنارخطی و رعایت کلیه موارد ایمنــی انجام می شود.

در صورتی که هر گونه نقض یا خطایی در سیستم وجود داشته باشد نرم افزارهای موجود اعلام وضعیت می نمایند و هرگونه تغییر در شرایط و وضعیت سیستمهای موجود با اعلام فرمان از طریق اینترلاکینگ امکان پذیر است.

سیستم اینترلاکینگ

ادامه

شبیه ساز سخت افزاری ایستگاه

ادامه

گروپ رله

ادامه

شبیه ساز سخت افزاری ماشین سوزن

ادامه
دریافت کاتالوگ