تراک محور شمار

تراک محور شمار

محور شمار جهت تشخیص حضور قطار در محوطه ایستگاهها یا در بلاک های طویل مورد استفاده قرار می گیرد.
طراحی سیستم تراک محورشماری ناظر فرزان مبتنی بر سیستم های تالس (عمدتا) و زیمنس (در برخی جزئیات)
بخش محوطه مشابه آلکاتل می باشد .
 کارت های موازی اعلام اشغالی و آزادی تراک (بصورت رله ای به اینترلاکینگ) و کارت های پردازشگر و تغذیه هر سابرک جهت حداکثر 10 کارت سریال، یعنی 20 نقطه تشخیص محوطه عمل می کنند .
امکان اعلام وضعیت ترا ک ها به اینترلاکینگ از دو طریق رله ای و ارتباط شبکه ای سریال وجود دارد .
تراک محور شمار
دریافت کاتالوگ