سیستم اینترلاکینگ

سیستم اینترلاکینگ

فرامین الکتریکی توسط علائم دیداری کنـار خــط و یـا درون کـابین بـه لکـوموتیوران ابلاغ می گردد. سیستم های علائمی موجود بر اساس منطق اینترلاکینگ که اساســی ترین بخش این سیستم هاست، کار می کنند.

اینترلاکینگ چگونه کار می کند؟
اینترلاکینگ اطلاعات را از سیستم های مـوجـود در محوطه مانند مـاشین سوزن، تراک، بلاک، چراغ و… دریافت می نماید و بر طبق قوانین سیر و حرکت اقدام به مسیرگیری در جهت ورود، خــروج و مانــور قطار می کند.

این اقدامات از طریق تعویض اتوماتیک سوزنهای ایستگاه ، اجازه تردد توسط چراغهای علائم کنارخطی و رعایت کلیه موارد ایمنــی انجام می شود.

در صورتی که هر گونه نقض یا خطایی در سیستم وجود داشته باشد نرم افزارهای موجود اعلام وضعیت می نمایند و هرگونه تغییر در شرایط و وضعیت سیستمهای موجود با اعلام فرمان از طریق اینترلاکینگ امکان پذیر است.

اینترلاکینگ و هدف استفاده از آن
در حقیقت علائم الکتریکی با بهره گیری از انتقال فرمان ها از یک میز فرماندهی و دریافت اطلاعات از وضعیت موجود ایستگاه و ایستگاه های طرفین و عبور کلیه فرمان های اپراتور از فیلتر مقررات سیر و حرکت در مغز الکترونیکی اینترلاکینگ تعبیه شده در ایستگــاه ، موارد زیر را تحقق می بخشد:

– کاهش تعداد پرسنل شاغل در ایستگاه و در نتیجه کاهش بروز اشتباه در مراکز تصمیم گیری
– اخذ اطلاعات دقیق و یکسان از وضعیت موجود در ایستگاه های طرفین
– دریافت متمرکز و صحیح فرمان های مورد نیاز توسط اپراتور
– اعمال فرمان های ارسالی مطابق با مقررات به محوطه از فیلتر اینترلاکینگ
سیستم اینترلاکینگ
سیستم اینترلاکینگ
دریافت کاتالوگ