مأموریت

- بکار گیری تکنولوژی بومی و نیروی کار داخلی در جهت سیاست های اقتصاد مقاومتی کشور
- حضور موثر در پروژه هاي كليد در دست سیگنالینگ ریلی به اتکای محصولات با فناوری بالا 
- حفظ و ارتقای اعتماد صنعت ریلی کشور به توانایی طراحی و ساخت محصولات با فناوری بالا 
- اخذ استانداردهای بین المللی محصولات سیگنالینگ ریلی و ورود به بازارهای خارجی
- استفاده عملی از سوابق ساخت محصول در حوزه اسکادا و بکارگیری آن در صنعت ریلی کشور

دریافت کاتالوگ