حوزه سیستم های سوپروایزری مخابراتی

مخابرات ایران
مرکز تحقیقات مخابرات
مخابرات استان یزد
مخابرات استان کرمانشاه
مخابرات استان کرمان

حوزه سیگنالینگ ریلی

اداره ارتباطات و علایم الکتریکی راه آهن جمهوری اسلامی ایران
راه آهن شمال شرق
راه آهن خراسان
راه آهن اصفهان
راه آهن هرمزگان
مرکز تحقیقات راه آهن
شرکت بهره برداری راه آهن
شهری تهران و حومه
شرکت ساخت و توسعه
زیربناهای حمل و نقل کشور

حوزه خدمات مهندسی مخابرات ریلی

راه آهن شمال شرق
(غیرمستقیم)

حوزه قطعه سازی قطعات الکترونیک خودرو

توسعه خودروکار
(تحقیقات ایران خودرو دیزل)
اپکو
(تامین قطعات ایران خودرو دیزل)
دریافت کاتالوگ