توانمندی ها

دارای مجوز تاسیس مرکز پژوهشی و مرکز خدمات مهندسی صنعتی از وزارت صنايع و معادن
دارای پروانه فنی و مهندسی از وزارت صنايع و معادن استان تهران
دارای مجوز تولید IT (گرايش سیستم) از وزارت صنايع و معادن
عضو انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی
عضو انجمن شرکتهای ريلی ايران
دارای رتبه 2 در گروه اتوماسیون صنعتی
دارای رتبه 3 در گروه خدمات پشتیبانی
دارای رتبه 4 در گروه تولید دستگاه های جانبی از شورای عالی انفورماتیک کشور
طراحی و ساخت سیستم های کنترل هوشمند ريلی (Block ,Track ,Interlocking ,CTC ,Relay RTU, Electronic RTU)
يکپارچه سازی (System Integration) پروژه های کنترلی ريلی
طراحی و ساخت سیستم های جامع سوپروايزری، کنترل و جمع آوری داده (SCADA)
خدمات مهندسی نصب، تست و راه اندازی، نگهداری و تعمیرات، خدمات پس از فروش سیستم های کنترلی، الکترونیکی و مخابراتی
کسب عنوان دانش بنیان از معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری
دارای رتبه پیمانکاری از سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور در دو رشته صنعت و ارتباطات (در دست ارتقا)
دریافت کاتالوگ